SCOPUL AsociaE�iei pentru Inovare SocialA?

AsociaE�ia Pentru Inovare SocialA? a fost A�nfiinE�atA? A�n anul 2015 pentru a promova economia socialA?, educaE�ia E�i responsabilitatea A�n toate mediile profesionale din RomA?nia, facilitarea accesului la educaE�ie, sport E�i pe piaE�a muncii a tuturor categoriilor de persoane A�n mod egal E�i nediscriminatoriu, pentru a acorda sprijinul necesar tuturor organizaE�iilor E�i persoanelor interesate de implicarea A�n domeniul economiei sociale E�i a creE�te gradul de implicare al stakeholderilor relevanE�i A�n implementarea economiei sociale.

OBIECTIVELE AIS 

 • Dezvoltarea programelor de susA?inere economico-sociale a microregiunilor E�i a zonelor rurale;
 • Promovarea programelor socio-economice de intervenA?ie AYi susA?inere socio-economicA? a persoanelor, grupurilor aflate A�n dificultate social-economicA?;
 • CreE�terea capacitA?E�ii antreprenorilor din economia socialA? E�i crearea unui cadru favorabil promovA?rii iniE�iativelor din sfera economiei sociale;
 • Promovarea incluziunii A�n muncA? E�i A�n societate a persoanelor provenind din grupurile defavorizate/ vulnerabile;
 • AZnfiinE�area de A�ntreprinderi sociale A�n diverse domenii de activitate specifice nevoilor de ocupare a persoanelor provenind din grupurile vulnerabile;
 • Facilitarea accesului la educaE�ie pentru toate categoriile de persoane, A�n special cele provenind din grupurile vulnerabile, din perspectiva A�nvA?E�A?rii permanente AYi dezvoltA?rii durabile;
 • Proiectarea E�i derularea de programe de educaE�ie E�i reconversie profesionalA?, implicare civicA? E�i voluntariat pentru adulE�i;
 • Promovarea mA?surilor anti-discriminare A�n rA?ndul copiilor, tinerilor E�i adulE�ilor;
 • Stimularea creA?rii de locuri de muncA?, A�n special pentru persoanele provenite din categorii defavorizate/ vulnerabile;
 • Promovarea accesului egal E�i nediscriminatoriu pe piaE�a muncii pentru toate categoriile de persoane;
 • Educarea cetA?E�enilor pentru cunoaE�terea E�i respectarea drepturilor fundamentale ale omului, promovA?nd pricipiile egalitA?E�ii de E�anse E�i gen;
 • Dezvoltarea unor parteneriate viabile A�ntre ONG, administraE�ia locala, mass media E�i sectorul de afaceri pentru a rA?spunde mai bine nevoilor comunitA?E�ii;
 • Facilitarea accesului la informaE�ie a comunitA?E�ilor dezavantajate sau izolate E�i oferirea de asistenE�A? tehnicA? specializatA?;
 • Coordonarea, implementarea, administrarea E�i/sau A�ntocmirea de programe sociale, educaE�ionale E�i socio-medicale;
 • DesfA?AYurarea de programe pentru valorificarea forA?ei de muncA? AYi reintegrarea AYomerilor A�n cA?mpul muncii;
 • AZmbunA?tA?E�irea condiA?iilor de viaA?A? ale bA?trA?nilor A�n dificultate, izolaA?i de comunitate sau ale celor din unitA?A?ile de protecA?ie socialA?;
 • Derularea unor programe de dezvoltare comunitarA? A�n vederea stimulA?rii participA?rii AYi implicA?rii cetA?A?enilor A�n dezvoltarea economicA?, socialA? AYi culturalA? a localitA?A?ilor