Comunitatea satului Livezeni, judeE�ul MureE� A�n anul 2017

AZn Livezeni traiesc peste 400 de familii A�n sA?rA?cie, privaE�i de servicii de sA?nA?tate E�i educaE�ie, fA?rA? venituri, locuri de muncA? E�i fA?rA? sA? A�E�i cunoascA? drepturile. Dintre aceE�tia 150 de familii trA?iesc doar din alocaE�ii, 250 de persoane primesc venitul minim garantat E�i mai mult de jumA?tate din gospodA?rii sunt suprapopulate, A�n fiecare casA? de chirpici care stA? sA? cadA?, locuind cel puE�in 6 suflete.

AZn sat, A�ncA? existA? case neracordate la energie electricA? E�i aproape nicio familie nu are acte de proprietate pe acoperiE�ul de deasupra capului. O treime din locuinE�ele din aceastA? comunitate, se aflA? A�ntr-o stare avansatA? de distrugere E�i reprezintA? un pericol pentru familiile respective. O treime din locuinE�e nu au A�ncA?lzire pe timp de iarnA?, iar mai mult de jumA?tate sunt lipsite de condiE�ii minime de igienA? E�i sA?nA?tate.

AZnvA?E�A?mA?ntul local, se confruntA? cu o ratA? a abandonului E�colar de 13% E�i 290 de copii sunt analfabeE�i.

Aproape 1000 de persoane nu au un loc de muncA?, adicA? 80 % din populaE�ia de aptA? de muncA? a comunitA?E�ii. Din aceE�tia, peste jumA?tate au cel mult 4 clase, iar 350 au terminat gimnaziul.

LIVEZENI 2020

Prin proiectul MA?suri integrate pentru combaterea sA?rA?ciei E�i a marginalizA?rii A�n Livezeni, A�n urma unei investiE�ii de 19 milioane de lei, realizatA? pe parcursul urmA?torilor 3 ani ne propunem sA?:

  • AjutA?m peste 290 de copii sA? meargA? la E�coalA?,
  • Peste 300 de persoane vor dobA?ndi o calificare A�n meserii cA?utate pe piaE�a localA? E�i judeE�eanA? E�i vor fi sprijite A�n gA?sirea unui loc de muncA?,
  • Vom instrui 200 de oameni cu spirit A�ntreprinzA?tor,
  • Vom contribui la A�nfiinE�area a 40 de afaceri A�n sat,
  • Vom A�nfiinE�a un Centru comunitar cu servicii sociale, medicale E�i medico-sociale, prin care 600 de persoane din aceastA? comunitate vor primi asistenE�A? de specialite: vor beneficia de analize medicale, tratamente, educaE�ie pentru igienA? E�i sA?nA?tate.
  • 150 de familii vor beneficia de A�mbunA?tA?E�irea condiE�iilor de locuit: A�n funcE�ie de nevoile evaluate, vom realiza lucrA?ri de reparare, igienizare, instalare a sistemelor de A�ncA?lzire, racordare la energie electricA? E�i apA?
  • Vom reglementa situaE�ia juridicA? a locuinE�elor fA?rA? acte de proprietate E�i A�nregistrarea copiilor fA?rA? acte de identitate, pentru a-E�i putea accesa drepturile legale
  • Nu A�n ultimul rA?nd vom derula o amplA? campanie prin care vom atrage atenE�ia mediului de afaceri, dar E�i non profit cu privire la progresul realizat de comunitatea din Livezeni A�n ceea ce priveE�te educaE�ia, accesul la servicii, calificarea E�i ocupare A�n scopul de a atrage investiE�ii care sA? asigure sustenabilitatea demersului nostru comun.

 

AZmpreunA? cu partenerii noE�tri, ne-am propus ca pA?nA? la mijlocul anului 2020, sA? reuE�im sA? A�mbunA?tA?E�im situaE�ia familiilor care trA?iesc acum sub limita sA?rA?ciei, sA? avem servicii sociale E�i medico-sociale care sA? funcE�ioneze E�i, nu A�n ultimul rA?nd, sA? dezvoltA?m economia localA? prin A�ntreprinderile noi A�nfiinE�ate E�i prin calificarea forE�ei de muncA?.

Banyai Istvan, Primar Comuna Livezeni

 

Cred ca orice comunitate, oricA?t de sA?racA?, poate sA? se A�nsA?nA?toE�eascA? E�i sA? se ridice, prin educaE�ie, efort E�i punere A�n comun a energiilor E�i capabilitA?E�ilor membrilor sA?i. Ne propunem sA? lucrA?m alA?turi de locuitorii din Livezeni pentru a construi alt viitor acestei comunitA?E�ii. E?tim din experienE�ele anterioare A�n peste 20 de proiecte cA? omul sfinE�eE�te locul E�i schimbA?ri neverosimile sunt totuE�i posibile.

Rodica Lupu, Coordonator Program Antreprenoriat E�i Dezvoltare SustenabilA?

 

Proiect cofinanA?at din Fondul Social European prin Programul OperaA?ional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritarA? 4: Incluziunea socialA? E�i combaterea sA?rA?ciei

Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare LocalA? integratA? (DLI 360 grade) A�n comunitA?E�ile marginalizate A�n care existA? populaE�ie aparE�inA?nd minoritA?E�ii rome a�� Regiuni mai puE�in dezvoltate

Titlul proiectului a�?MA?suri integrate pentru combaterea sA?rA?ciei E�i a marginalizA?rii A�n Livezenia�?

Contract: POCU/18/4/1/103008

Leave a Comment