MarE�i, 14.11.2017, a avut loc la Biblioteca JudeE�eanA? MureE�, evenimentul de lansare a Platformei VECTOR MureE�, o invitaE�ie la dialog E�i parteneriat, lansatA? de cA?tre Comuna Livezeni E�i partenerii sA?i, stakeholderilor mureE�eni a�� autoritA?E�i locale, instituE�ii publice E�i private, companii, societatea civilA?. Evenimentul a fost organizat A�n cadrul proiectului a�?MA?suri integrate pentru combaterea sA?rA?ciei E�i a marginalizA?rii A�n Livezenia�?.

La eveniment au participat reprezentanE�i ai autoritA?E�ilor publice locale, instituE�iilor de educaE�ie E�i culturA?, organizaE�iilor neguvernamentale, companiilor, partenerilor sociali cu activitate A�n judeE�ul MureE�.

Platforma Vector MureE� are ca obiective:

  • Dezvoltarea voluntariatului E�i a implicA?rii active A�n judeE�ul MureE�
  • Crearea unui cadru de transfer de modele E�i bune practici
  • Atragerea de fonduri pentru comunitate
  • Acces la tehnologie E�i instrumente inovative
  • Dezvoltare de programe pentru ocupare durabilA?
  • AZmbunA?tA?E�irea reprezentA?rii la nivel de politici publice

Prim platforma, ne propunem sA? sprijinim, prin resursele de care dispunem sau pe care le putem atrage, coagularea intereselor convergente ale principalilor stakeholderi locali, pe care o vedem ca pe un obiectiv strategic, A�ntrucA?t numai un demers de anvergurA? poate sA? asigure un efort conjugat din partea celor mai activi actori socio-economici, pentru reducerea disparitA?E�ilor E�i dezvoltarea comunitA?E�ii mureE�ene. 

Evenimentul a fost primul dintr-un program amplu care cuprinde 6 dezbateri ale platformei VECTOR MureE�, 6 programe de voluntariat, 5 schimburi de experienE�A?, 1 program de susE�inere a ocupA?rii E�i de dezvoltare a antreprenoriatului, 6 evenimente culturale E�i 6 tA?rguri tradiE�ionale de promovare a comunitA?E�ilor multietnice.

Pe parcursul evenimentului de lansare, reprezetanE�ii Consiliului JudeE�ea, ai PrimA?riei TA�rgu MureE� E�i ai DGASPC,  au salutat aceastA? iniE�iativA? E�i E�i-au arA?tat deschiderea E�i sprijinul pentru aceastA? iniE�iativA?. TotodatA?, reprezentanE�ii instituE�iilor de educaE�ie E�i ai societA?E�ii civile, prezenE�i la eveniment, au decis sA? se alA?ture E�i sA? contribuie la atingerea obiectivelor comune ale Platformei, A�mpreunA? cu PrimA?ria Comunei Livezeni, E?coala GimnazialA? Benedek Elek Livezeni, AsociaE�ia pentru Inovare SocialA?, FundaE�ia Rhema E�i Unic Sports.  

Lansam pe aceasta cale, invitaE�ia tuturor organizaE�iilor E�i companiilor din judeE�ul MureE�, care deruleazA? activitA?E�i pentru dezvoltarea comunitA?E�ilor din care fac parte, de a se A�nscrie A�n cadrul Platformei.

Pentru mai multe informaE�ii, vA? rugA?m sa ne contactaE�i la adresa de email livezeni@inovare-socialA?.ro.

Proiectul a�?MA?suri integrate pentru combaterea sA?rA?ciei E�i a marginalizA?rii A�n Livezenia�?, proiect cofinanA?at din Fondul Social European prin Programul OperaA?ional Capital Uman 2014 a�� 2020, Axa prioritarA? 4 a�?Incluziunea socialA? E�i combaterea sA?rA?cieia�? este implementat de Comuna Livezeni, A�n parteneriat cu E?coala GimnazialA? Benedek Elek Livezeni, AsociaE�ia pentru Inovare SocialA?, FundaE�ia Rhema E�i Unic Sports E�i contribuie la dezvoltarea comunitA?E�ii marginalizate din comuna Livezeni, printr-o investiE�ie de peste 19 milioane de lei pe o duratA? de 36 de luni.

 

Leave a Comment